I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym iGUANA-ART,  dostępnym pod adresem www.ceramika-iguana.pl,  („Sklep Internetowy”) prowadzony przez iGUANA-ART, Dorota Talik  z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim  przy ul. Żywieckiej 149, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej , NIP: 553-241-01-32, REGON: 384861894

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w Regulaminie. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

II. Definicje

Sprzedawca- firma iGUANA-ART, Dorota Talik  z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim  przy ul. Żywieckiej 149, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej , NIP: 553-241-01-32, REGON: 384861894

Sklep/Galeria internetowa prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.ceramika-iguana.pl

Klient- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

Towar/praca- autorskie prace wykonane własnoręcznie przez Sprzedawcę znajdujące się w poszczególnych kategoriach Sklepu.

Cena- wartość umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej Sklepu. Podane ceny podane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru do Klienta.

Zamówienie- oferta zakupu danego Towaru złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem

III. Prezentacja towarów

Wszystkie Towary oferowane w sklepie iGUANA-ART są własnością Sprzedawcy.

Kolorystyka oferowanych Prac może w rzeczywistości nieznacznie różnić się od prezentowanych zdjęć w zależności od rodzaju monitora i jego ustawień.

Sprzedawane Prace są unikatowe i powielony na życzenie Klienta przedmiot może nieznacznie różnić się od pierwowzoru.

Ceny  wszystkich produktów  zamieszczone w Sklepie  obowiązują do momentu sprzedania poszczególnych prac.

IV. Zakupy

Towary prezentowane w Sklepie można zamówić za pomocą opcji "Dodaj do koszyka" znajdującej przy każdym przedmiocie i/lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail z informacją o przedmiotach, jakie Klient chce zakupić.

Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Klienci mogą również za pośrednictwem Sklepu Internetowego zamawiać Towary w celu osobistego odbioru w Punkcie Odbioru prowadzonym przez Sprzedawcę, zlokalizowanym Międzybrodziu Bialskim ul.Żywiecka 149 34-312 W takim przypadku zawarcie umowy sprzedaży Towaru, zapłata ceny oraz odbiór Towaru odbywają się w Punkcie Odbioru i nie stanowi to umowy zawieranej na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa. Strona Sklepu Internetowego służy w takim przypadku wyłącznie jako katalog oferowanych przez Sprzedawcę Towarów

Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, Sklep potwierdzi dostępność danego Towaru do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Zapłata za Towar powinna być uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub rezerwacji na podany rachunek bankowy Sklepu lub paypall lub przez PŁATNOŚCI24.

Przelew należy dokonać na konto:

PKO BP 65 1020 1390 0000 6902 0149 0606

iGUANA-ART,Dorota Talik

ul. Żywiecka 149

34-312 Międzybrodzie Bialskie

lub Paypall iguana-art@wp.pl

Zamówienia indywidualne realizowane są po dokonaniu przez Klienta przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.

W przypadku wystąpienia błędów na stronie Sklepu (tj. błędne wyświetlanie ceny, błędna informacja dotycząca dostępności Towaru), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dowodem sprzedaży.

Złożenie zamówienia lub dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacja przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, gdy:

wystąpiły błędy w formularzu zamówienia,

nie udało się nawiązać kontaktu z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia,

zamówienie zostało złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu

Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki oraz ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych z tytułu transportu.

Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności kuriera protokołu Reklamacji.

V. Dostawa

Dostawa realizowana jest na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbioru osobistego  zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Sposób dostawy Towaru wybiera Klient.

Koszty dostawy nie są zawarte w cenie Towaru.

Koszty dostawy pokrywa Klient.

Przesyłki wysyłane za pośrednictwem  firmy kurierskiej dostarczane są zwykle w terminie 2-5 dni roboczych. Za opóźnienia w dostawie leżące po stronie firmy kurierskiej, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

Jeśli zakupiony przez Klienta Towar wróci do Sprzedawcy z powodu nie odebrania przesyłki przez Klienta w wyznaczonym terminie, koszty powtórnej przesyłki poniesie Klient.

Towar odjęty zamówieniem może zostać odebrany osobiście po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym czasu i miejsca.

VI. Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zamówionych Towarów w terminie 14 dni od dnia sprzedaży bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy.

Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu droga mailową o chęci zwrotu zakupionego Towaru.

Zwrot Towaru odbywa się na koszt Klienta. Klient pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej.

Przesyłka zwrotna powinna być nadana przesyłką poleconą z ubezpieczeniem- Klient musi posiadać potwierdzenie nadania tej przesyłki wraz z datą jej nadania, adresem i jej numerem. Przesyłki zwrotne nie mogą być wysyłane "za pobraniem".

Zwracany przez Klienta Towar musi być dostarczony do Sprzedawcy w stanie niezmienionym- Towar musi znajdować się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną i nienaruszona jego zawartością. Dopuszczalne jest otwarcie przez Klienta opakowania w celu obejrzenia Towaru.

Do przesyłki zwrotnej Klient powinien dołączyć dowód zakupu Towaru , pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta bankowego Klienta, na jaki ma zostać dokonany zwrot pieniędzy. Odesłanie dowodu zakupu jest niezbędne do przyjęcia zwrotu.

Sklep zwraca Klientowi wyłącznie kwotę zakupu Towaru. Opłacone przez Klienta koszty dostarczenia Towaru nie podlegają zwrotowi.

Sklep, w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej, wystawia fakturę korygującą, której oryginał oraz kopię wysyła do Klienta listem poleconym. Klient zobowiązany jest odesłać podpisaną kopie faktury korygującej. Po jej otrzymaniu Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na podane przez Klienta konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych.

Reklamacje

Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być przez Klienta zgłaszane pisemnie bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki.

Uszkodzenie przesyłki podczas transportu zostanie uwzględnione Tylkowa podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika poczty lub firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki. Klient winien sporządzić protokół odbioru z dokładnym opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.

W ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta reklamacji, Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta.

Nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy prezentacja internetową Towaru a oryginałem wynikające z rozbieżności technicznych monitorów, nie mogą być przedmiotem reklamacji.

VII. Polityka prywatności

Dokonując zakupu w Sklepie, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia (tj. dostarczenia Towaru Klientowi i dokonania rozliczeń).

Klient ma prawo do swobodnego wglądu do treści podanych przez siebie danych osobowych, prawo do ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych, co należy zgłosić Sprzedawcy w formie pisemnej.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych ze strony Sklepu, które zawierać będą tylko i wyłącznie treści związane z działalnością Sklepu.

VIII. Postanowienia końcowe

Warunki umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Klientem określa niniejszy, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy stronami zawarte w formie pisemnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z dokonywaniem zakupów w Sklepie- wszelkich informacji udziela Sprzedawca.

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sklep zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym Klientów, chyba że zmiany te będą miały szczególny wpływ na dokonywanie zakupów w Galerii. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na niniejszej stronie, z aktualną datą w zakończeniu.

Regulamin oraz wszelkie jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.